Klienditugi

 • Crowdestate
 • Mõisted
 • Ühisrahastus


  Ühisrahastus on innovatiivne internetipõhine erinevate projektide finantseerimiseks kasutatav meetod, kus projekti elluviimiseks vajaminev raha kaasatakse väikeste summade kaupa suure arvu inimeste käest.

  Euroopa Liidu Ühisrahastusmäärus defineerib ühisrahastust kui "investorite ja projektiomanike äritegevuse rahastamise huvide kokkuviimist ühisrahastusplatvormi kaudu".

  Ühisrahastust võib jaotada kaheks põhimõtteliselt erinevaks kategooriaks:

  • laenude andmise vahendamine (ehk laenupõhine ühisrahastus);
  • projektiomanike või eriotstarbelise üksuse poolne vabalt võõrandatavate, ilma kindla kohustuseta väärtpaberite ja ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumentide pakkumine (ehk investeerimispõhine ühisrahastus).

  SPV


  SPV on laialt levinud lühend inglisekeelsest terminist "Special Purpose Vehicle", millega tähistatakse ühe konkreetse tegevuse või investeeringu jaoks loodud ettevõtet. Euroopa Liidu Ühisrahastusmäärus kasutab SPV tähistamiseks terminit "eriotstarbeline üksus".

  Crowdestate kasutab SPV-sid investeerimispõhiste ühisrahastusprojektide struktureerimiseks viisil, kus investorid omandavad SPV poolt emiteeritavaid osakuid (ühisrahastuse eesmärgil aktspteeritud instrumente) ning SPV omakorda kasutab investoritelt kaasatud kapitali osaluse omandamiseks projektiomanikus.


  Intressioksjon


  Intressioksjoni eesmärgiks on pakkuda laenu võtta soovivale Projektiomanikule turuhinnale võimalikult sarnast intressimäära.

  Intressioksjon on turuplats, kus Projektiomanik määrab laenutaotlusse sisestatud andmete põhjal investoritele pakutava maksimaalse intressimäära ning intressioksjonil osalevad investorid teevad ühisrahastuspakkumise jooksul intressimäära osas vähempakkumisi. Laenude lõplikud intressimäärad ning ühisrahastuspakkumisse laenu andnud investorid selguvad ühisrahastuspakkumisse laenupakkumiste tähtajal.

  Näide

  Projektiomanik on Crowdestate'i vahendusel avaldanud ühisrahastuspakkumise, mille raames kaasatavate laenude maksimaalne summa on 450 000 eurot ning laenude maksimaalne intressimäär on 12%.

  Investorid esitasid ühisrahastuspakkumisse investeerimiseks alljärgnevad laenupakkumised, mis järjestatakse madalaimast intressimäärast kõrgeimani:

  1. 150 000 eurot, intressimääraga 10,0%;
  2. 200 000 eurot, intressimääraga 10,5%;
  3. 150 000 eurot, intressimääraga 11,2%;
  4. 200 000 eurot, intressimääraga 11,5%;
  5. 100 000 eurot, intressimääraga 12,0%;
  6. 150 000 eurot, intressimääraga 12,0%.

  Investorid tegid laenupakkumisi kogusummas 950 000 eurot, milline on suurem ühisrahastuspakkumise raames kaasata soovitud laenude maksimaalsest summast.

  Ühisrahastuspakkumise raames kaasatavate laenude kogusumma täitmist alustatakse kõige madalama intressimääraga pakkumisest. Ühisrahastuspakkumises osalevad täies mahus pakkumised A ja B, kogusummas 350 000 eurot. Pakkumine C osaleb pakkumistest A ja B üle jäänud osas (ehk 100 000 euro suuruses summas), investori C poolt tehtud laenupakkumine jääb 50 000 euro suuruses summas täitmata.

  Laenupakkumised D, E ja F ei ole edukad ning lükatakse tagasi.

  Kõikide edukaks osutunud laenupakkumiste tegelikuks intressimääraks saab olema viimase eduka investori poolt soovitav intressimäär (antud näite puhul investori C poolt pakutud 11,2%).


  Kapitali liigid


  Tagatud laen on kõige turvalisem ja vastavalt ka kõige madalama tulususega kapitaliliik, mille tagatiseks on tavaliselt ettevõtte varadele seatav hüpoteek või muu pandi liik. Tagatud laenud tagastakse alati kõige esimeses järjekorras.

  Tagamata laen on omakapitali ja tagatud laenude vahepealne kapitalikiht, mille riskitase on kõrgem kui tagatud laenudel, samuti on kõrgem ka selle kapitalikihi tulusus. Tagamata laen makstakse kapitali omanikule tagasi peale tagatud laenukohustuste kustutamist.

  Mezzanine ehk vahefinantseerimine on ettevõtte omakapitali ja tagatud laenude vahele paigutuv hübriidkapital (allutatud laen või eelisomakapital), mis on omakapitalist madalama riskiga ning mis makstakse kapitali omanikule välja peale tagatud ja tagamata laenude tagastamist, kuid enne omakapitali väljamakseid omanikele. Lisaks tavapärasele intressile võivad mezzanine kapitalile lisanduda projekti kasumlikkusest sõltuvad preemiad.

  Omakapital on omanike poolt ettevõttesse paigutatud kapital ning see kuulub väljamaksmisele kõige viimasena.


  Kinnisvarainvesteeringute liigid


  Üüriprojekt - Investeeringud olemasoleva rahavooga projektidesse.

  Arendus - Investeeringud kinnisvara arendusprojektidesse (hoonete ehitamine ja müük).

  Spekulatiivne - Riskantsed varajase faasi investeeringud kinnisvarasse, kus arendusprojekti põhiparameetrid on teada, kuid need võivad projekti elluviimise kõigus oluliselt muutuda (nt kinnistu detailplaneerimise protsess, selle kestvus ja selle käigus tekkiv ehitusõigus).  Aastane tootlus


  Aastane tootlus on aasta jooksul investeeringult teenitud kasum või kahjum, väljendatuna protsendina investeeringu põhiosalt.


  Kapitalikahjum


  Kapitalikahjum on arvestuslik näitaja, mis on kirjeldab investeeringu soetushinna ja investeeringu põhiosa väärtuse vahet.

  Kapitalikahjum tekib juhul, kui investeering soetatakse järelturult investeeringu põhiosa jäägist kallima hinnaga.


  LTV


  LTV on akronüüm inglisekeelsest väljendist "Loan to value", mis tähendab laenusumma ja vara väärtuse protsentides väljendatud suhet. 

  Näiteks kui kinnisvara väärtus on 50 000€ ja laenusumma on 40 000€, siis on LTV väärtuseks 40 000/50 000 = 80%.


  Tegelik kasusaaja


  Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes teeb oma mõju ära kasutades tehingu või toimingu või omab muul viisil kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse;

  Juriidilise isiku puhul on tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut piisava arvu aktsiate, osade, hääleõiguste või omandiõiguse otsese või kaudse omamise kaudu, sealhulgas osalus esitajaaktsiate või -osade kujul, või muul viisil.

  Otsene omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab füüsiline isik äriühingus 25%-list osalust pluss üks aktsia või üle 25% suurust omandiõigust. 

  Kaudne omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab äriühingus 25% suurust osalust pluss üks aktsia või üle 25% suurust omandiõigust äriühingus, mis on füüsilise isiku kontrolli all, üks või mitu äriühingut, mis on sama füüsilise isiku kontrolli all.

  Usaldusfondi, seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse puhul in tegelikuks kasusaajaks:

  • asutaja või isik, kes on varakogumisse vara üle andnud;
  • usaldusisik, vara valitseja või valdaja; 
  • vara säilimist tagav ja kontrolliv isik, kui selline isik on määratud või 
  • soodustatud isik või kui soodustatud isik või isikud määratakse tulevikus, siis isikute ring, kelle huvides selline ühendus peamiselt asutati või tegutseb.

  Riikliku taustaga isik (PEP)


  Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid ja kelle suhtes jätkuvalt esinevad sellega seotud riskid.

  Avaliku võimu oluliste ülesannete täitjateks loetakse vähemalt: 

  1. riigipea või valitsusjuht; 
  2. minister, ase- või abiminister;
  3. seadusandliku kogu liige;
  4. erakonna juhtorgani liige;
  5. riigi kõrgeima kohtu kohtunik;
  6. riigikontrolör või keskpanga nõukogu või juhatuse liige;
  7. õiguskantsler;
  8. suursaadik, saadik või asjur; 
  9. kaitsejõudude kõrgem ohvitser; 
  10. riigi valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige; 
  11. rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige.

  Riikliku taustaga isikuks ei loeta kesk- ja alamastme ametnikke.

  Riikliku taustaga isikuks loetakse ka isik, keda vastavalt Euroopa Komisjoni avaldatud loetelule peab avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaks Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa Komisjon või Euroopa Liidu territooriumil akrediteeritud rahvusvaheline organisatsioon.


  Kohalik riikliku taustaga isik


  Kohalik riikliku taustaga isik on isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid Eestis, teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Euroopa Liidu institutsiooni juures.


  Pereliige


  Pereliige on riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik; laps ja tema abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik; vanem.


  Lähedane kaastöötaja


  Riikliku taustaga isiku lähedaseks kaastöötajaks peetav isik on füüsiline isik, kelle kohta on teada, et: 

  1. ta on juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja koos riikliku taustaga isikuga;
  2. tal on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isikuga;
  3. ta on riikliku taustaga isiku huvides loodud juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja.

  LTC


  LTC on akronüüm inglisekeelsest väljendist "Loan to cost", mis tähendab laenusumma ja kinnisvaraprojekti elluviimiseks vajalike kulude protsentides väljendatud suhet.

  Näiteks kui kinnisvaraprojekti elluviimise kulu on 1 miljon eurot ning selleks kaasatakse laenu 750 000 eurot, siis on LTC väärtuseks 750 000/1 000 000 = 75%.


  Ühisrahastusprojekt


  Ühisrahastusprojekt on äritegevus, mida projektiomanik soovib rahastada ühisrahastuspakkumise kaudu.


  Ühisrahastuspakkumine


  Ühisrahastuspakkumine – ühisrahastusteenuse osutaja poolt mis tahes vormis ja vahendite abil tehtud teade, milles esitatakse piisavalt teavet pakkumistingimuste ja pakutava ühisrahastusprojekti kohta, et investor saaks ühisrahastusprojekti investeerida.


  Projektiomanik


  Projektiomanik on juriidiline isik, kes soovib ühisrahastusplatvormi kaudu rahastamist leida.


  Cash drag


  Cash drag kirjeldab olukorda, kus investeermisportfellis oleva vaba raha osakaal on liiga suur ning investeerimata raha hakkab  koguportfelli tulusust negatiivselt mõjutama. Teisisõnu, cash drag on alternatiivkulu - selle asemel, et olla investeeritud tulu teenivatesse varadesse, on osa portfellist rahas.

  Cash drag'i saab minimeeerida Auotinvesti kasutuselevõtuga.


 • Riskid
 • Investeerimine
 • Teenustasud
 • Investeerimiskonto
 • Järelturg
 • Maksustamine
 • Tehnilised küsimused
 • Autoinvest
 • Eelbroneerimine
 • Indentity verification
 • Isikusamasuse tuvastamine
 • Maksed

Mõisted

Ühisrahastus


Ühisrahastus on innovatiivne internetipõhine erinevate projektide finantseerimiseks kasutatav meetod, kus projekti elluviimiseks vajaminev raha kaasatakse väikeste summade kaupa suure arvu inimeste käest.

Euroopa Liidu Ühisrahastusmäärus defineerib ühisrahastust kui "investorite ja projektiomanike äritegevuse rahastamise huvide kokkuviimist ühisrahastusplatvormi kaudu".

Ühisrahastust võib jaotada kaheks põhimõtteliselt erinevaks kategooriaks:

 • laenude andmise vahendamine (ehk laenupõhine ühisrahastus);
 • projektiomanike või eriotstarbelise üksuse poolne vabalt võõrandatavate, ilma kindla kohustuseta väärtpaberite ja ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumentide pakkumine (ehk investeerimispõhine ühisrahastus).

SPV


SPV on laialt levinud lühend inglisekeelsest terminist "Special Purpose Vehicle", millega tähistatakse ühe konkreetse tegevuse või investeeringu jaoks loodud ettevõtet. Euroopa Liidu Ühisrahastusmäärus kasutab SPV tähistamiseks terminit "eriotstarbeline üksus".

Crowdestate kasutab SPV-sid investeerimispõhiste ühisrahastusprojektide struktureerimiseks viisil, kus investorid omandavad SPV poolt emiteeritavaid osakuid (ühisrahastuse eesmärgil aktspteeritud instrumente) ning SPV omakorda kasutab investoritelt kaasatud kapitali osaluse omandamiseks projektiomanikus.


Intressioksjon


Intressioksjoni eesmärgiks on pakkuda laenu võtta soovivale Projektiomanikule turuhinnale võimalikult sarnast intressimäära.

Intressioksjon on turuplats, kus Projektiomanik määrab laenutaotlusse sisestatud andmete põhjal investoritele pakutava maksimaalse intressimäära ning intressioksjonil osalevad investorid teevad ühisrahastuspakkumise jooksul intressimäära osas vähempakkumisi. Laenude lõplikud intressimäärad ning ühisrahastuspakkumisse laenu andnud investorid selguvad ühisrahastuspakkumisse laenupakkumiste tähtajal.

Näide

Projektiomanik on Crowdestate'i vahendusel avaldanud ühisrahastuspakkumise, mille raames kaasatavate laenude maksimaalne summa on 450 000 eurot ning laenude maksimaalne intressimäär on 12%.

Investorid esitasid ühisrahastuspakkumisse investeerimiseks alljärgnevad laenupakkumised, mis järjestatakse madalaimast intressimäärast kõrgeimani:

 1. 150 000 eurot, intressimääraga 10,0%;
 2. 200 000 eurot, intressimääraga 10,5%;
 3. 150 000 eurot, intressimääraga 11,2%;
 4. 200 000 eurot, intressimääraga 11,5%;
 5. 100 000 eurot, intressimääraga 12,0%;
 6. 150 000 eurot, intressimääraga 12,0%.

Investorid tegid laenupakkumisi kogusummas 950 000 eurot, milline on suurem ühisrahastuspakkumise raames kaasata soovitud laenude maksimaalsest summast.

Ühisrahastuspakkumise raames kaasatavate laenude kogusumma täitmist alustatakse kõige madalama intressimääraga pakkumisest. Ühisrahastuspakkumises osalevad täies mahus pakkumised A ja B, kogusummas 350 000 eurot. Pakkumine C osaleb pakkumistest A ja B üle jäänud osas (ehk 100 000 euro suuruses summas), investori C poolt tehtud laenupakkumine jääb 50 000 euro suuruses summas täitmata.

Laenupakkumised D, E ja F ei ole edukad ning lükatakse tagasi.

Kõikide edukaks osutunud laenupakkumiste tegelikuks intressimääraks saab olema viimase eduka investori poolt soovitav intressimäär (antud näite puhul investori C poolt pakutud 11,2%).


Kapitali liigid


Tagatud laen on kõige turvalisem ja vastavalt ka kõige madalama tulususega kapitaliliik, mille tagatiseks on tavaliselt ettevõtte varadele seatav hüpoteek või muu pandi liik. Tagatud laenud tagastakse alati kõige esimeses järjekorras.

Tagamata laen on omakapitali ja tagatud laenude vahepealne kapitalikiht, mille riskitase on kõrgem kui tagatud laenudel, samuti on kõrgem ka selle kapitalikihi tulusus. Tagamata laen makstakse kapitali omanikule tagasi peale tagatud laenukohustuste kustutamist.

Mezzanine ehk vahefinantseerimine on ettevõtte omakapitali ja tagatud laenude vahele paigutuv hübriidkapital (allutatud laen või eelisomakapital), mis on omakapitalist madalama riskiga ning mis makstakse kapitali omanikule välja peale tagatud ja tagamata laenude tagastamist, kuid enne omakapitali väljamakseid omanikele. Lisaks tavapärasele intressile võivad mezzanine kapitalile lisanduda projekti kasumlikkusest sõltuvad preemiad.

Omakapital on omanike poolt ettevõttesse paigutatud kapital ning see kuulub väljamaksmisele kõige viimasena.


Kinnisvarainvesteeringute liigid


Üüriprojekt - Investeeringud olemasoleva rahavooga projektidesse.

Arendus - Investeeringud kinnisvara arendusprojektidesse (hoonete ehitamine ja müük).

Spekulatiivne - Riskantsed varajase faasi investeeringud kinnisvarasse, kus arendusprojekti põhiparameetrid on teada, kuid need võivad projekti elluviimise kõigus oluliselt muutuda (nt kinnistu detailplaneerimise protsess, selle kestvus ja selle käigus tekkiv ehitusõigus).Aastane tootlus


Aastane tootlus on aasta jooksul investeeringult teenitud kasum või kahjum, väljendatuna protsendina investeeringu põhiosalt.


Kapitalikahjum


Kapitalikahjum on arvestuslik näitaja, mis on kirjeldab investeeringu soetushinna ja investeeringu põhiosa väärtuse vahet.

Kapitalikahjum tekib juhul, kui investeering soetatakse järelturult investeeringu põhiosa jäägist kallima hinnaga.


LTV


LTV on akronüüm inglisekeelsest väljendist "Loan to value", mis tähendab laenusumma ja vara väärtuse protsentides väljendatud suhet. 

Näiteks kui kinnisvara väärtus on 50 000€ ja laenusumma on 40 000€, siis on LTV väärtuseks 40 000/50 000 = 80%.


Tegelik kasusaaja


Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes teeb oma mõju ära kasutades tehingu või toimingu või omab muul viisil kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse;

Juriidilise isiku puhul on tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut piisava arvu aktsiate, osade, hääleõiguste või omandiõiguse otsese või kaudse omamise kaudu, sealhulgas osalus esitajaaktsiate või -osade kujul, või muul viisil.

Otsene omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab füüsiline isik äriühingus 25%-list osalust pluss üks aktsia või üle 25% suurust omandiõigust. 

Kaudne omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab äriühingus 25% suurust osalust pluss üks aktsia või üle 25% suurust omandiõigust äriühingus, mis on füüsilise isiku kontrolli all, üks või mitu äriühingut, mis on sama füüsilise isiku kontrolli all.

Usaldusfondi, seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse puhul in tegelikuks kasusaajaks:

 • asutaja või isik, kes on varakogumisse vara üle andnud;
 • usaldusisik, vara valitseja või valdaja; 
 • vara säilimist tagav ja kontrolliv isik, kui selline isik on määratud või 
 • soodustatud isik või kui soodustatud isik või isikud määratakse tulevikus, siis isikute ring, kelle huvides selline ühendus peamiselt asutati või tegutseb.

Riikliku taustaga isik (PEP)


Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid ja kelle suhtes jätkuvalt esinevad sellega seotud riskid.

Avaliku võimu oluliste ülesannete täitjateks loetakse vähemalt: 

 1. riigipea või valitsusjuht; 
 2. minister, ase- või abiminister;
 3. seadusandliku kogu liige;
 4. erakonna juhtorgani liige;
 5. riigi kõrgeima kohtu kohtunik;
 6. riigikontrolör või keskpanga nõukogu või juhatuse liige;
 7. õiguskantsler;
 8. suursaadik, saadik või asjur; 
 9. kaitsejõudude kõrgem ohvitser; 
 10. riigi valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige; 
 11. rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige.

Riikliku taustaga isikuks ei loeta kesk- ja alamastme ametnikke.

Riikliku taustaga isikuks loetakse ka isik, keda vastavalt Euroopa Komisjoni avaldatud loetelule peab avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaks Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa Komisjon või Euroopa Liidu territooriumil akrediteeritud rahvusvaheline organisatsioon.


Kohalik riikliku taustaga isik


Kohalik riikliku taustaga isik on isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid Eestis, teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Euroopa Liidu institutsiooni juures.


Pereliige


Pereliige on riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik; laps ja tema abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik; vanem.


Lähedane kaastöötaja


Riikliku taustaga isiku lähedaseks kaastöötajaks peetav isik on füüsiline isik, kelle kohta on teada, et: 

 1. ta on juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja koos riikliku taustaga isikuga;
 2. tal on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isikuga;
 3. ta on riikliku taustaga isiku huvides loodud juriidilise isiku või usaldushalduse tegelik kasusaaja.

LTC


LTC on akronüüm inglisekeelsest väljendist "Loan to cost", mis tähendab laenusumma ja kinnisvaraprojekti elluviimiseks vajalike kulude protsentides väljendatud suhet.

Näiteks kui kinnisvaraprojekti elluviimise kulu on 1 miljon eurot ning selleks kaasatakse laenu 750 000 eurot, siis on LTC väärtuseks 750 000/1 000 000 = 75%.


Ühisrahastusprojekt


Ühisrahastusprojekt on äritegevus, mida projektiomanik soovib rahastada ühisrahastuspakkumise kaudu.


Ühisrahastuspakkumine


Ühisrahastuspakkumine – ühisrahastusteenuse osutaja poolt mis tahes vormis ja vahendite abil tehtud teade, milles esitatakse piisavalt teavet pakkumistingimuste ja pakutava ühisrahastusprojekti kohta, et investor saaks ühisrahastusprojekti investeerida.


Projektiomanik


Projektiomanik on juriidiline isik, kes soovib ühisrahastusplatvormi kaudu rahastamist leida.


Cash drag


Cash drag kirjeldab olukorda, kus investeermisportfellis oleva vaba raha osakaal on liiga suur ning investeerimata raha hakkab  koguportfelli tulusust negatiivselt mõjutama. Teisisõnu, cash drag on alternatiivkulu - selle asemel, et olla investeeritud tulu teenivatesse varadesse, on osa portfellist rahas.

Cash drag'i saab minimeeerida Auotinvesti kasutuselevõtuga.